Our Strong Product

GrassvalleyGrass Valley เป็นผู้ผลิตชั้นนำระบบควบคุมกำกับภาพและเสียง และกล้องผลิตรายการโทรทัศน์ระดับมืออาชีพ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทั่วโลก มีรางวัลการันตีความสำเร็จจากเวทีการประกวด Ammy Award หลายปี

Go to Grassvalley website