Our Strong Product

CosmolightCosmolight ผู้ผลิตโคมไฟคุณภาพสูงสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งในและนอกสถานที่ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ทำให้โคมไฟของ Cosmolight เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการโทรทัศน์

Go to Cosmolight website